+84 (0) 932108534

Gây Quỹ

Để ủng hộ cho các hoạt động của Glink, vui lòng liên hệ:

Ông Lê Minh Thành – CEO & Founder

Email: lethanhcc@gmail.com

Điện thoại: 0903991705