+84 (0) 932108534

Điều trị PEP là gì?

28 tháng 10 2016

PEP là viết tắt của Post-Exposured Prophylaxis là điều trị dự phòng sau khi có nguy cơ phơi nhiễm với HIV do tai nạn bất ngờ, các yếu tố không thường xuyên bằng thuốc ARV. PEP được khuyến cáo điều trị sớm, trong vòng 72 giờ kể từ khi có nguy cơ và điều trị liên tục trong suốt 28 ngày.